HISTORY OF COMPUTER - TRẦN THỊ BÍCH NGỌC

HISTORY OF COMPUTER - TRẦN THỊ BÍCH NGỌC

BÀI CHÊM

Một người muốn invention ra máy tính cần hiểu rõ về các chức năng của nó và cần experiment. Chức năng của nó bao gồm việc calculation, việc storage, command… Trong history, máy tính đầu tiên được devise ở Mỹ, tiếp theo đó generation máy tính đầu tiên dùng vacuum tube cũng ra đời. Máy tính mới ra đời còn đơn giản với productivitydependable thấp, vì thế các nhà phát minh đã áp dụng technology để cải tạo máy tính trở nên tốt hơn. Họ thu thập các số liệu nghiên cứu được để tạo ra sự different so với việc tính toán bằng abacus. Máy tính ngày nay multi-task và multi-user, các mạch integrate nhỏ hơn trước, có cả ngàn mạch tiny, tất cả đều nhờ vào công nghệ microminiaturize. Các phép toán binary cũng trở nên thật dễ dàng khi có máy tính hiện đại như ngày nay.

TRANSLATE

A person who wants to invent a computer needs to know about its functions and needs an experiment. Its functions include calculation, storage, command… In history, the first computer was devise in the USA, followed by the first computer generation using a vacuum tube was born. New computer are simple with low productivity and dependability, so inventors have adopted technology to make computers better. They collected the research data to make a difference from the abacus calculation. Today's multi-tast and multi-user computers, smaller integrate circuits, have thousands of tiny circuits, all thanks to mcrominiaturize technology. Binary operators are also becoming much easier with modern computers as they are today.