Hướng dẫn đăng ảnh banner

1. Đăng nhập vào đường dẫn trang quản trị

2. Chọn quản lí Media 

3. Chọn Banner

4. Tải lên > Chọn tệp 

5. Lưu